Algemene Voorwaarden Chopper Wheelz

VERHUUR VOORWAARDEN:

1 – DE HUURDER zal het contractvoertuig alleen en uitsluitend toewijzen aan de service van een individueel gebruik en/of rondleiding, waarbij het verboden is om het doel voor enig ander gebruik te variëren. Het onjuiste gebruik van een Echopper voertuig en het niet naleven van de regels van de weg zijn alleen de verantwoordelijkheid van de bestuurder die onderhevig is aan dit huurcontract met Echopper , onderdeel van De Jongens van Outdoor te Appelscha. Echopper is vrijgesteld van elke onvoorzichtigheid die de bestuurder tijdens de duur van dit contract zou kunnen veroorzaken.

2 – GEBRUIK: Het is verboden voor de huurder het voertuig waarop dit contract betrekking heeft geheel of gedeeltelijk over te dragen, uit te lenen of te sub-leasen ten gunste van derden, waarbij de Echopper het recht heeft om dit contract te beëindigen mocht dit wel het geval zijn. Echopper is in geen geval verantwoordelijk voor een andere persoon dan de bestuurder die geautoriseerd is door het inhuren van deze service. De Echopper voertuigen worden in perfecte staat geleverd, zodat de huurder de verplichting heeft om het Echopper voertuig in dezelfde staat terug te brengen als dat deze werd afgeleverd. Eventueel ontstane schade wordt door de huurder betaald en wordt verrekend met de borgtocht van het contract. In geval van diefstal, verlies of enig ander item gedurende de looptijd van dit contract, is de huurder verplicht om Echopper 100% van de totale waarde van het Echopper voertuig binnen 48 uur te betalen. Het huren van de Echopper geschiedt geheel op eigen risico. De Jongens van Outdoor is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. (de Echopper zijn WA verzekerd, er geldt een eigen risico van Euro 1.000,=)

3 – Het dragen van een helm is verplicht sinds 1-1-2023. De Jongens van Outdoor is niet aansprakelijk voor welke de helmplicht wet niet naleeft. Deze boete is niet te verhalen op de verhuurder.

4 – DUUR: Het contract kan aan het einde van de overeenkomst worden hernieuwd, indien beide partijen dit overeenkomen. Als er geen verlenging is, is de huurder verplicht om het voertuig in dezelfde staat te retourneren als deze werd afgeleverd.

5 – PRIJS: De overeengekomen prijs voor de huur van het voertuig is 29.50 euro per 2 uren of 54.50 euro per 5 uren dit bedrag wordt in rekening gebracht bij levering van het voertuig en de ondertekening van dit document.

6 – SNELHEID EN WEGEN: De maximale toegestane snelheid met de Echopper bedraagt 25 km/u, deze snelheid mag in geen geval overschreden worden. Voor de Echopper gelden de algemene verkeerswetten in Nederland. Ook deze mogen in geen geval overschreden worden. Echopper laat het gebruik van auto(snel)wegen niet toe omdat deze wettelijk verplicht zijn gebruik te maken van de fietspaden in Nederland. Echopper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik of niet-naleving van deze clausule.

7 – DE HUURDER ontvangt het voertuig in perfecte staat en gebruik inclusief kenteken en de WA-verzekering op het voertuig, er geldt een eigen risico van 1.000 EURO. Het besturen van een Echopper is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar die in het bezit zijn van een geldig Bromfietscertificaat of een A of B- rijbewijs. Deze bestuurder dient zich te legitimeren voor aanvang.

8 – Het is Echopper verplicht om de buitenkant van het voertuig schoon te houden en dagelijks de batterij, remmen en het voertuig te checken.

9 – Elke schade of breuk die optreedt tijdens de looptijd van dit contract, in het voertuig, moet worden gerepareerd of vervangen zijn op kosten van de huurder.

10 – Overtredingen van verkeer, ongevallen en botsingen gepleegd door de huurder en die overeenkomen met het voertuig, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder welke tevens alle kosten en schade draagt.

11 – DE HUURDER zal een bedrag van 50 EURO PER GEHUURD VOERTUIG achterlaten middels cash, als garantie voor de omgang met het voertuig, welke aan het einde van het contract zal worden geretourneerd na verificatie van het schadeloos terugbrengen van het voertuig. Echopper is niet verplicht rente over dit bedrag te betalen.

12 – De Jongens van Outdoor behoudt zich het recht voor om dit contract te beëindigen wegens schending van één van de bovenstaande clausules door de huurder.

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

  1. Alcoholhoudende drank en/of drugs voor of tijdens de huurperiode te nuttigen.
  2. De trottoirbanden op/af te rijden.
  3. Op de rijbaan, bestemd voor motorvoertuigen, te rijden. Tenzij er geen fietspad is.
  4. Met de E-Choppers tijdens het rijden tegen elkaar te botsen.
  5. Passagiers te vervoeren die jonger dan 8 jaar of ouder dan 12 jaar zijn.